„Образование за утрешния ден“ BG05M20P001 – 2.012 – 0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

„Образование за утрешния ден“ BG05M20P001 – 2.012 – 0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

„Образование за утрешния ден“ BG05M20P001 – 2.012 – 0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

Цели:

Формиране и развитие на ключови дигитални компетентности. Развиване на базова компютърна грамотност: използване на офис приложения, създаване и адаптиране на презентация, безопасно търсене на информация в интернет, споделяне и работа в облачно пространство, използване на приложение за създаване на интерактивни уроци и игри.

Очаквани резултати:

  • Ученикът спазва правила за комуникация в социални мрежи и може успешно да защити своята информация
  • Използва различни видове търсачки за намиране на информация
  • Умее да намира, изтегля и съхранява информация от сайтове
  • Може да редактира и споделя файлове с други ползватели в облачното пространство
  • Познава и умее да борави с MS office
  • Умее да използва интерактивни игри и мултимедийни приложения от LearningApps.org
  • Умее да комуникира и обменя информация с най – разпространените методи: SKYPE, VIBER