Проекти

Училищни столова и закусвалня
„Образование за утрешния ден“ BG05M20P001 – 2.012 – 0001, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.
Обновяване на училищния двор